Algemene voorwaarden Aviemore MKB bv

De besloten vennootschap Aviemore MKB bv is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77220846 en is gevestigd aan Herfst 96 (8251 NP) te Dronten.

Artikel 1 Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Dienstverlener: de besloten vennootschap Aviemore MKB bv., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Aviemore MKB.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Aviemore MKB heeft aangesteld, projecten aan Aviemore MKB heeft verleend voor Diensten die door Aviemore MKB worden uitgevoerd, of waaraan Aviemore MKB een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 4. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van diensten door Aviemore MKB.
 5. Diensten: het verzorgen van de personeels-, zorg- en financiële administratie in abonnementsvorm dan wel op basis van een losse opdracht, alsmede het verlenen van (strategisch) advies ter zake de bedrijfsvoering en aanverwante werkzaamheden op basis van opdracht.
 6. Abonnement: de Overeenkomst tussen Opdrachtgever Aviemore MKB tot het periodiek uitvoeren van de Dienstverlening van Aviemore MKB in combinatie met het door Opdrachtgever gewenste pakket ten behoeve van het verrichten van de financiële administratie voor de duur van minimaal 12 maanden.
 7. Softwarepakket: de door Aviemore MKB gebruikte online systemen ten behoeve van de uitvoering van haar Dienstverlening.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Aviemore MKB, alsmede voorstellen van Aviemore MKB voor Diensten die door Aviemore MKB aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Aviemore MKB.
 9. De website die door Aviemore MKB gebruikt wordt, is www.aviemore-mkb.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Aviemore MKB, elke Overeenkomst tussen Aviemore MKB en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Aviemore MKB wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Aviemore MKB aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Aviemore MKB is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Aviemore MKB gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Aviemore MKB is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Aviemore MKB het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Aviemore MKB gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Aviemore MKB zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Aviemore MKB heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Aviemore MKB te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Aviemore MKB is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 4. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Aviemore MKB van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Aviemore MKB kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Aviemore MKB ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst en Aviemore MKB reeds aanvang heeft gemaakt met de implementatiewerkzaamheden, is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Aviemore MKB tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Aviemore MKB is hierbij leidend.
 6. De inhoud en duur van een abonnement of pakket zal worden gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Tussentijdse opzegging van een abonnement kan enkel geschieden na afloop van de overeengekomen minimumduur van 1 jaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en schriftelijke goedkeuring van Aviemore MKB. Indien Opdrachtgever een aanbetaling heeft gedaan, zullen de daadwerkelijk gemaakte kosten worden verrekend met hetgeen reeds door Opdrachtgever is betaald. De inhoud van een abonnement kan maandelijks gewijzigd worden, onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen.
 7. Zowel Opdrachtgever als Aviemore MKB kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Aviemore MKB nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening

 1. Aviemore MKB zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Dienstverlener verlangd mag worden. Aviemore MKB staat in voor een professionele en onafhankelijke Dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Aviemore MKB de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de Dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Aviemore MKB aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Aviemore MKB heeft het recht haar Dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de diensten is Aviemore MKB niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Aviemore MKB, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Aviemore MKB is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Aviemore MKB Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie (tussentijds) gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor de verdere uitvoering van de Overeenkomst. Nimmer is Aviemore MKB aansprakelijk voor het bijstellen van de planning of andere werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst.
 8. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Aviemore MKB of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Aviemore MKB recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Aviemore MKB verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Aviemore MKB niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Aviemore MKB wijst Opdrachtgever er op dat voor het opstellen en/of het deponeren van de jaarrekening en het doen van belastingaangifte strikte termijnen in acht dienen te worden genomen. Opdrachtgever staat ervoor in dat zij Aviemore MKB tijdig en volledig zal voorzien van alle relevante stukken en informatie met betrekking tot voorgenoemde werkzaamheden. Indien Opdrachtgever tekort schiet in voorgenoemde verplichting, kan Aviemore MKB derhalve nimmer garanderen dat zij de betreffende werkzaamheden succesvol kan uitvoeren. Om voorgenoemde reden wordt een termijn van uiterlijk 10 werkdagen in acht genomen waarbinnen Opdrachtgever Aviemore MKB op diens verzoek van alle relevante stukken en informatie te voorzien.
 3. Aviemore MKB is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Aviemore MKB verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Aviemore MKB voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 4. Aviemore MKB kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Aviemore MKB gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten en Opdrachtgever de toegang tot het gebruikte systeem t ontzeggen totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Aviemore MKB.

Artikel 8 Adviezen

 1. Aviemore MKB kan indien daartoe opdracht is gegeven een strategisch en/of tactisch advies ten behoeve van de bedrijfsvoering opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Aviemore MKB de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Aviemore MKB verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als juridisch advies. Ook indien Aviemore MKB Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer juridisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als juridisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Aviemore MKB verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Aviemore MKB wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Aviemore MKB gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de Dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Aviemore MKB kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal Aviemore MKB schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Aviemore MKB is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Aviemore MKB, Aviemore MKB een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 10 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Aviemore MKB voert haar Dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Aviemore MKB opgestelde (uren)registratie (nacalculatie).
 3. Facturatie van Abonnementen vindt maandelijks plaats op basis van nacalculatie voor de afgelopen maand, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 4. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden in beginsel niet aan Opdrachtgever doorberekend.
 5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Aviemore MKB ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de Dienstverlening.
 7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Aviemore MKB is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen 30 dagen, dan wel binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Aviemore MKB.
 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Aviemore MKB zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Aviemore MKB meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Aviemore MKB gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Aviemore MKB de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@Aviemore MKB.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Aviemore MKB verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Aviemore MKB tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Aviemore MKB op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Aviemore MKB heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, (financiële) stukken en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Aviemore MKB gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Aviemore MKB is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten, waaronder het bieden van toegang aan Opdrachtgever tot het gebruikte systeem, zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Aviemore MKB is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Aviemore MKB te vergoeden voor elk financieel verlies dat Aviemore MKB lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 14 Overmacht

 1. Aviemore MKB is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Aviemore MKB wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Aviemore MKB, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Aviemore MKB zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de Dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Aviemore MKB of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Aviemore MKB buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Aviemore MKB is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 15 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Aviemore MKB alleen geacht te bestaan indien Aviemore MKB dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Aviemore MKB, is Aviemore MKB uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Aviemore MKB binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Aviemore MKB deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Aviemore MKB in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van diensten door Aviemore MKB leidt tot aansprakelijkheid van Aviemore MKB, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Aviemore MKB. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Aviemore MKB sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Aviemore MKB is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Aviemore MKB voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Aviemore MKB geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de Dienst van Aviemore MKB.
 6. Enige door Aviemore MKB opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Aviemore MKB.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Aviemore MKB is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Aviemore MKB opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Aviemore MKB. Aviemore MKB is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Aviemore MKB nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Aviemore MKB haar eigen advies.
 9. Aviemore MKB staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Aviemore MKB verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Aviemore MKB is niet aansprakelijk voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het door Opdrachtgever gekozen Softwarepakket met betrekking tot het door Opdrachtgever afgesloten Abonnement door bijvoorbeeld een storing bij de betreffende aanbieder. Indien een door Opdrachtgever gewenst Softwarepakket niet langer beschikbaar is, zal Aviemore MKB zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever een alternatief Softwarepakket voorstellen. Indien het voorstel van Aviemore MKB in aard en omvang overeenkomt met het eerst gekozen Softwarepakket, is Opdrachtgever gehouden hiermee akkoord te gaan
 11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Aviemore MKB vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Aviemore MKB binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Aviemore MKB.

Artikel 16 Geheimhouding

 1. Aviemore MKB en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Aviemore MKB bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Aviemore MKB is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Aviemore MKB opgestelde adviezen, en alle door haar verkregen bedrijfsgevoelige informatie. Het is partijen uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met (onbevoegde) derden.
 3. Indien Aviemore MKB op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, is Aviemore MKB niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft voorgenoemde Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Aviemore MKB aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Aviemore MKB vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Aviemore MKB vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Aviemore MKB is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Aviemore MKB en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Aviemore MKB waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Aviemore MKB en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde intellectuele werken van Aviemore MKB worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Aviemore MKB gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de intellectuele werken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Aviemore MKB rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 18 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Aviemore MKB verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Aviemore MKB zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Aviemore MKB van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Aviemore MKB voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Aviemore MKB voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Aviemore MKB verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Aviemore MKB of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@Aviemore MKB.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Aviemore MKB de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Aviemore MKB zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Aviemore MKB en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Aviemore MKB heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Aviemore MKB en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Dronten, 27 augustus 2019